************************************************************** Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Agnosco en worden slechts aan gebruiker ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. Gebruiker verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan de software of delen van de software te vermenigvuldigen of openbaar te maken voor enigerlei doeleinden door middel van druk, fotokopie, digitale publicatie of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Agnosco. 2. Onverminderd het overigens in de algemene voorwaarden van Agnosco, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Apeldoorn, bepaalde, behoudt Agnosco zich de rechten en bevoegdheden voor, die Agnosco toekomen op grond van de Auteurswet. **************************************************************